L’Ajuntament d’Elx crea l’Organisme Autònom Local de Turisme amb la denominació de VISITELCHE. Es constitueix com una Entitat Administrativa, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i diferenciats, amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i autonomia de gestió establits en les lleis i en el seu propi estatut. Tindrà la consideració d’Administració Pública i actuarà, sota la dependència de l’Ajuntament d’Elx i vinculat a ell, en règim de descentralització funcional.

Aquest organisme autònom té com a finalitat entre altres la de promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística del municipi d’Elx.

INFORMACIÓ GENERAL

L’Ajuntament d’Elx crea l’organisme autònom local de Turisme amb la denominació de VISITELCHE. Es constitueix com una Entitat Administrativa, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i diferenciats, amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i autonomia de gestió en els termes establits en les lleis i en aquests Estatuts. Tindrà la consideració d’Administració Pública i actuarà, sota la dependència de l’Ajuntament d’Elx i vinculat a ell, en règim de descentralització funcional. És continuació de l’anteriorment denominat INSTITUT MUNICIPAL DE TURISME, TURISME D’ELX, no constituint una entitat diferent d’aquest. Visitelche es regirà pels presents Estatuts per a la gestió i desenvolupament dels fins que se li encomanen, i en el no recollit en aquests, per la legislació que siga aplicable a les Entitats Locals, i pel que establisca l’Ajuntament d’Elx en l’exercici de les seues competències.

Adreça: Filet de Fora, 1. 03203. Elx/ALACANT
Veure mapa
Telèfon 966 65 81 96
info@visitelche.com
www.visitelche.com

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de Visitelche són:
– La Presidència
– La Vicepresidència, si n’hi haguera.
– El Consell Rector.

La Presidència de Visitelche correspon a la persona que ostente l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Elx, que podrà delegar-la en el Regidor que haja designat com a titular de l’àrea de Turisme, excepte les següents competències que resulten indelegables (veure estatuts).

El Consell Rector és l’òrgan de màxima representativitat política i institucional de Visitelche amb atribucions de govern. El Consell Rector de Visitelche estarà constituït per:
– El President.
– El Vicepresident, si n’hi haguera.
– Els Vocals.

Seran President i Vicepresident del Consell Rector els qui ho siguen de l’organisme autònom local Visitelche.
Seran Vocals:
– Un regidor de cada grup polític amb representació en la Corporació, triats per la Junta de Govern Local, a proposta dels grups polítics. Aquests vocals podran ser substituïts per qualsevol regidor del seu grup polític.
– Un representant designat per la Conselleria de Turisme o òrgan que ostente les competències de Turisme en l’Administració Autonòmica.
– Un representant designat per la Diputació Provincial d’Alacant.
– Un representant designat per l’Associació d’Empreses Turístiques d’Elx, o l’associació local més representativa del sector.
– Un representant de la Institució Firal Alacantina.
– Potestativament, fins a quatre membres designats per la Presidència, entre persones de reconeguda responsabilitat, competència i/o prestigi en les matèries o sectors que constitueixen l’objecte de Visitelche.

L’òrgan directiu assistirà amb caràcter obligatori a les sessions del Consell Rector, amb veu i sense vot.

El Secretari General i l’Interventor de l’Ajuntament d’Elx, o funcionaris en què deleguen, assistiran al Consell Rector i al seu President i Vicepresident, així com a les reunions que aquell celebre, per a la prestació i en exercici de les funcions legals que, amb caràcter exclusiu, els atribueix la vigent legislació de Règim Local.
A les sessions del Consell Rector podran assistir al seu torn, els assessors que si escau designe la Presidència quan aquesta ho estime oportú.

ESTATUTS

Per acord plenari de 25 de juny de 2001, es va crear el Institut Municipal de Turisme i es van aprovar els Estatuts que regirien l’activitat d’aquest organisme, canviant-se el model de gestió directa seguit fins a aquest moment en l’activitat municipal de Gestió i Promoció del Turisme per a així adoptar una gestió indirecta en aquesta matèria.

Per acord plenari del 25 de juny de 2012, es va aprovar una modificació dels Estatuts d’aquest organisme que a partir de llavors va passar a denominar-se Visitelche, tot això, sense perdre la seua primitiva identitat i caràcter d’organisme autònom local.

Aquesta modificació va ser publicada en el B.O.P. el 4 de juliol de 2012. Actualment, després dels canvis introduïts per modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com les modificacions produïdes en el marc de la contractació del sector públic i altra normativa aplicable als organismes autònoms locals que afecten la seua activitat i règim jurídic en general, es considera convenient modificar els seus Estatuts per a adaptar-los a aquests canvis.

Donada la rellevància de les modificacions introduïdes, sembla oportú redactar un nou text dels Estatuts, per a dotar de major seguretat jurídica als mateixos i facilitar el coneixement públic del seu contingut.

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant. Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
Edicte aprovació definitiva modificació d’Estatuts Visitelche.

Pressupostos

Visitelche és un Organisme Autònom de caràcter administratiu dependent de l’Ajuntament d’Elx i, per tant, compta amb pressupost propi, integrat en el General de l’Ajuntament, segons el art 164 del Reial decret a dalt esmentat i l’art. 5 del Reial decret 500/1990 de 28 d’abril.

En la confecció del present projecte s’ha seguit l’estructura pressupostària establida en l’Orde EHA/3565/2008 de 3 de desembre del Ministeri d’Hisenda.
L’import del pressupost d’ingressos de Visitelche ascendeix a dos milions dos-cents quaranta-quatre mil huit-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-huit cèntims (2.244.844,58 €), i el pressupost de despeses igual que el d’ingressos, per la qual cosa es troba anivellat.
Els pressupostos que es presenten corresponen al vint-i-uné exercici de Visitelche.
En el projecte de pressupost per a l’any 2022 podem destacar els següents aspectes, segons capítols:

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Pressupost 2020

Pressupost 2019

volver al inicio